Nawigacja

BIP

BIP SOSW w Chojnie

 

    

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten udostępnia informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

 


PODSTAWA PRAWNA  BIP
W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe w tym szkoły mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl


 

INFORMACJE OGÓLNE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna, Telefon: 91 414 16 91

sosw_chojna@interia.pl

Dyrektor: mgr Edward Piotrowski

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chojnie:

Andrzej Krucewicz, e-mail: krucewicz@o2.pl


 

STATUS PRAWNY
Nazwa placówki brzmi :  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie

   1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
   2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.


 

ORGANIZACJA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Organami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie są:

   1. Dyrektor Ośrodka
   2. Rada Pedagogiczna
   3. Rada Rodziców
   4. Samorząd Uczniów i Wychowanków


 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Ośrodka.


 

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE KIEROWNICZE I ICH KOMPETENCJE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie:
mgr Edward Piotrowski

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie:
mgr Mirosława Buko

Kompetencje dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  i Samorządu Uczniów i Wychowanków zawarte są w Statucie Ośrodka.


 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

  1. Sekretariat Ośrodka przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  2. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
  3. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
  4. Sekretariat Ośrodka udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.


Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00

 

                   

 

Data wytworzenia: 13-03-2013
Wprowadził: Andrzej Krucewicz
Data wprowadzenia: 13-03-2013 20:50
Zaktualizował:
Andrzej Krucewicz
Ostatnia aktualizacja: 13-03-2013 21:08

Aktualności

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
  • 91 414 16 91

Galeria zdjęć