Nawigacja

Samorząd


    

Witamy na stronie Samorzadu Uczniowskiego Ośrodka prowadzonej przez

wychowawców internatu Barbarę Młynarczyk  i Lidię Trocińską

  

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SEKCJA INTERNATU

ZADANIA

SPOSÓB

REALIZACJI

CELE

TERMIN

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

- spotkanie zespołów     klasowych i grup,

 -wybór Rady-przewodniczącego i zastępcę,

 

- nabywanie szacunku do tradycji szkolnych,

- umiejętność korzystania z     przysługujących praw

- kształtowanie poczucia przynależności do szkoły, Ośrodka,

 

 

 

Wrzesień

 

Konkurs czytelniczy połączony z wystawą prac plastycznych pt.: ,, Przeczytaj i narysuj”

 

 

 

 

 

 

-czytanie bajek najmłodszym,

- zabawy umysłowe-znajomość treści bajek,

- wykonanie prac plastycznych n/przeczytanej bajki,

 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

- kształtowanie potrzeby pozytywnego prezentowania siebie,

- wyrabianie umiejętności współzawodnictwa,

 

 

 

Wrzesień

Dokumentowanie działalności             SU

 Gazetka szkolna ,,Szkolne Okruchy’’

 

Strona internetowa Ośrodka

Kronika Ośrodka

 

-zebrania wychowanków z  opiekunami Samorządu – omawianie zaplanowanych zadań, przydział czynności dla członków sekcji dekoratorskiej w internacie,

- umieszczanie informacji, zdjęć, krótkich sprawozdań z realizacji działań Samorządu,

-  pisanie artykułów do gazetki szkolnej;

- protokołowanie zebrań ze spotkań,

-umiejętność prowadzenia działalności samorządowej,

- wspólne podejmowanie decyzji,

- pobudzanie odwagi twórczej wychowanków,

- kształtowanie umiejętności ujawniania własnych przeżyć;

 

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa dziecka

 

- wykonanie gazetki tematycznej,

-przedstawienie wiersza o prawach dziecka jako wstęp do zajęć.

-zaproszenie do wysłuchania krótkiej inscenizacji pt.: ,, Prawa Dziecka” – przedstawionej przez wychowanków:

-prezentacja ,,Praw Dziecka”

- czytanie krótkich wierszyków o prawach dziecka przez wychowanków,

-praca indywidualna – przedstawienie tablicy tematycznej – dopasowywanie                     do ilustracji karteczek z prawami.

-praca w grupach – utrwalanie na kartach pracy z ilustracjami znajomości  Praw dziecka.

-podsumowanie zajęć – podkreślenie ważności praw, wskazanie na równość wszystkich dzieci wobec tych praw.

 

 

-zapoznanie z podstawowymi prawami dziecka,

- wskazanie na równość wszystkich dzieci wobec praw,

- budowanie poczucia własnej wartości,

- wskazanie do kogo można zwrócić się po pomoc, gdy prawa są łamane,

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

Dekoracja stołówki

Ośrodka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wykonywanie elementów dekoracyjnych z różnych materiałów,

 

- okolicznościowe dekorowanie  stołówki;

 

- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,

- kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie,

 - umiejętność wykorzystywania naturalnych okazów przyrody do dekoracji,

- rozwijanie gotowości do współpracy;

 

 

Rok szkolny

 

Dekoracja wiosenno-

wielkanocna

 

Dekoracja letnia

 

Dekoracja jesienna

 

Dekoracja

świąteczno-zimowa

 

 

Barwy i dary jesieni-konkurs plastyczny pt. ,,Kompozycja jesienna”

 

 

 

-wyróżnienie najciekawszych prac,

- wspólne zdjęcia,

- wystawa prac,

- dekoracja pomieszczeń grup – jesienne bukiety,

 

 

 

 

 

-wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości wychowanków i uczniów,

- wyrabianie poczucia smaku estetycznego,

-umiejętność wykorzystania różnej techniki i darów jesieni-ogrodu, lasu, sadu;

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej -

 

,,Upominki dla pracowników Ośrodka’’

 

- wykonanie upominków dla pracowników Ośrodka i zaproszonych gości,

 

- wręczanie upominków,

 

- wykonanie gazetki

okolicznościowej;

 

 

-  kształtowanie postaw społecznego zaangażowania,

 

-umiejętność prezentowania wyników swojej pracy;

 

-uświadamianie roli jaką pełnią nauczyciele i wszyscy pracownicy Ośrodka,

 

- wzajemne okazywanie sobie życzliwości, uznania i sympatii;

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

,, Andrzejki ‘’– wieczór wróżb i konkursów

 

 

 

 

 

 

 

 

- wykonanie gazetki tematycznej na tablicy informacyjnej,

 

- wykonanie zaproszeń dla rodziców, opiekunów,

- wykonanie dekoracji auli szkolnej,

 

- konkursy i wróżby andrzejkowe,

 

- przygotowanie przez rodziców poczęstunku,

 

- zabawa przy muzyce;

 

 

 

 

- poznanie zwyczajów    andrzejkowych,

 

- kultywowanie tradycji,

 

- wdrażanie do zgodnej zabawy w grupie,

 

- tworzenie więzi między  wychowankami, uczniami i rodzicami,

 

- ukazanie sposobu     spędzania czasu wolnego,

 

- doskonalenie umiejętności tanecznych,

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamy prawa i obowiązki ucznia, wychowanka.

 

.

 

 

-,,Prawo czy obowiązek’’ – ułożenie zbioru praw i obowiązków wychowanka w internacie z podanej rozsypanki.

- omówienie praw i  obowiązków wychowanka zapisanych w Regulaminie internatu

- głośne odczytanie i wyjaśnienie z podziałem na role treści ,, Czego się zabrania wychowankom w internacie?’’

- praca w grupach – utrwalanie praw i obowiązków wychowanka,

- wykonanie gazetki tematycznej,

 

 

 

- utrwalenie praw i obowiązków ucznia, wychowanka,

 

 - umacnianie poczucia odpowiedzialności za własne czyny,

 

- rozumienie znaczenia praw                    i obowiązków ucznia oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania,

- wychowanek zna swoje prawa           i obowiązki w internacie i wie,    w jakim dokumencie są one zapisane,

 

 • rozumie, że pobyt w internacie      wiąże się z przestrzeganiem obowiązków,

 

 • wychowanek wskazuje zależności między  prawami a obowiązkami,

 

 

     

 

 

 

 

Styczeń

 

 

Święta Bożego Narodzenia

 

Konkurs na:

- Świąteczne drzewko’’

 

- gazetka  okolicznościowa,

- wykonywanie różnych ozdób choinkowych – własna inwencja twórcza,

- wystawa stroików świątecznych,

- wspólne zdjęcia,

- dekoracja pomieszczeń Ośrodka,

- wspólne ubieranie choinki;

 

 

- kontynuowanie tradycji świątecznej,

- inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach,

- prezentacja własnej wiedzy i umiejętności w konkursach plastycznych,

- poznawanie nowych technik plastycznych;

 

 

 

 

Grudzień

 

 

         Zabawa

Karnawałowo-walentynkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Muzeum Narodowego

 

warsztaty plastyczne połączone  z wystawą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wykonanie dekoracji,

- wykonanie upominków dla dziewczynek,

- konkurs: ,, Najciekawsze przebranie’’- własna inwencja twórcza uczniów,

- zabawa taneczna połączona z konkursami i nagrodami

-słodki poczęstunek;

- wykonanie upominków dla dziewczynek,

 

 

 

 

- oglądanie wystawy – podróż w dawne czasy

 i na różne kontynenty,

 

- warsztaty plastyczne-własna inwencja twórcza dzieci,

 

- wystawa prac,

 

- wspólne zdjęcia,

-   wzmacnianie więzi ze  społecznością Ośrodka,

- ukazywanie sobie uczuć pozytywnych radości i akceptacji,

- inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach,

- wdrażanie do zgodnej zabawy wśród rówieśników,

 

 

 

- umożliwienie dzieciom bezpośredniego kontaktu ze sztuką,

- utożsamianie się z bohaterami swojej podróży,

- nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką,

- poznawanie nowej techniki  plastycznej,

 

- bezpiecznie porusza się w wielkim mieście,

 

 

 

LUTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

Prowadzenie gazetki ściennej  Samorządu

Uczniowskiego

 

 

 

-wykonywanie gazetek  tematycznych

i okolicznościowych,

 

- aktualizacja tablicy informacyjnej;

 

 

 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności,

- rozwijanie pomysłowości i twórczego myślenia;

- uczenie zgodnej pracy w zespole,

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

Święta Wielkanocne

Konkurs:

,,Koszyk

wielkanocny”

 

 - wykonanie gazetki tematycznej,

- wystawa kompozycji wielkanocnych,

- wyróżnienie najciekawszych prac,

-  wspólne zdjęcia,

 

-uświadomienie zachowania tradycji świątecznych,

- pobudzanie odwagi twórczej wychowanków i uczniów,

- rozwijanie zgodnej współpracy,

- rozwijanie zainteresowań, zdolności – alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Wiedzy pod hasłem: ,, Wiem i potrafię’’

 

 

 

 

 krzyżówki,

- rebusy,

- zagadki,

- historyjki obrazkowe,

- rozsypanki obrazkowe,

- wykreślanki,

- labirynty,

- wyszukiwanie różnic i podobieństw;

 

 

 

 

 

 

 

 

- utrwalanie wiedzy poprzez różne formy aktywności umysłowej,

 

- ukazanie sposobu spędzania czasu wolnego,

 

- budzenie wiary we własne możliwości, umiejętności             i siły,

 

- poszerzanie wiadomości o środowisku,

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

pracy Samorządu

Uczniowskiego

 

 

-dzielenie się swoimi przeżyciami,

 

- wyróżnienia,

 

- podziękowania rodzicom za współpracę,

 

- wspólne zdjęcia,

 

 

 

- umiejętność wskazywania swoich słabych i mocnych stron,

 

- podejmowanie prób oceny efektów własnej pracy,

 

- wnioski do dalszej pracy  w Samorządzie.

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 im. Mieszka I w Chojnie

 1. Celem głównym Samorządu Uczniowskiego jest:
 • aktywizacja i uspołecznienie wszystkich uczniów Ośrodka,
 • aktywne uczestnictwo uczniów w życiu Ośrodka,
 • rozwijanie samorządności i kreatywności wśród uczniów,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny,
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się,
 • pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
 • rozwijanie poczucia utożsamiania się z Ośrodkiem,

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Branżowej Szkoły I stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 3. Pracą kieruje Rada SU wybierana spośród uczniów Ośrodka.
 4. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele i wychowawcy wybrani przez uczniów.

 

 1. Ordynacja Wyborcza:
 • wybory do Rady SU odbywają w głosowaniu tajnym  się na początku września spośród uczniów wytypowanych przez wszystkie zespoły klasowe i grupy wychowawcze Ośrodka,
 • przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń, który uzyskał najwyższe poparcie a zastępcą uczeń o odpowiednio niższym współczynniku poparcia,
 • kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok,

 

 1. Skład Samorządu Uczniowskiego Ośrodka:
 • Samorząd Uczniowski działa w dwóch sekcjach:
 •  sekcji szkolnej i sekcji internatu,

 

 1.   Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
 • Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie Ośrodka   i poza nim,
 • Współudział w tworzeniu Regulaminu SU,
 • Opracowanie planu pracy Samorządu,
 • Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez, konkursów na terenie Ośrodka,
 • Sporządzanie protokołów spotkań,

 

 1. Prawa Samorządu Uczniowskiego Ośrodka:
 • Członkowie Samorządu mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące organizacji pracy zespołów klasowych i grup wychowawczych,
 • Samorząd ma prawo do wyrażania swojej opinii w sprawach Ośrodka,

 

 • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • Prawo do organizacji życia szkolnego z możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
 • Prawo redagowania gazetki szkolnej pt.: ,, Szkolne okruchy”, strony internetowej oraz kroniki Ośrodka;
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywki zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.
 1. Obowiązki Samorządu Uczniowskiego Ośrodka:
 • Samorząd pracuje wg rocznego planu,
 • Członkowie Samorządu troszczą się o ład, porządek i bezpieczeństwo w Ośrodku,
 • Samorząd informuje społeczność Ośrodka o swoich poczynaniach,
 • Samorząd dba o dobre imię i honor Ośrodka, kultywuje i wzbogaca  jego tradycje,
 • W miarę potrzeb Samorząd włącza się w działania wolontariatu.

            PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 7 września 1991 r. Art. 55 o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z

 

 

Opracowały:

Izabela Czajkowska, Jadwiga Lipińska, Barbara Młynarczyk, Lidia Trocińska

 

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Brygida Konieczna

Z-ca przewodniczącejMagdalena Krasnopolska

 

Sekcja internatu, w skład której wchodzi:

    -podsekcja dekoratorska

 

1. Dawid Bartosik

2. Tycjan Kozdra

3. Tomasz Halikowski

4. Kamil Pitura

5. Anna Malcher

6. Bartłomiej Góralski

7. Patryk Dereń

8. Laura Mackiewicz

Opiekunowie:  Barbara Młynarczyk  i  Lidia Trocińska

 

 

Jesteśmy w Samorządzie Uczniowskim

  w sekcji internatu

Nasze  wspólne  działania to:

 • Organizujemy zabawę andrzejkową.
 • Mamy pomysły na jesienną dekorację.
 • Organizujemy konkursy pt:

-  "Przeczytaj i narysuj”

-  "Kompozycja jesienna”

-  "Świąteczne drzewko”

-  "Koszyk wielkanocny”

 • Prowadzimy dla wszystkich zajęcia    pt.,, Prawa dziecka”
 • Wykonujemy upominki z okazji DEN.
 • Piszemy artykuły do gazetki szkolnej i Kroniki Ośrodka.
 • Uczestniczymy w zajęciach muzealnych  w Szczecinie.
 • Przypominamy prawa i obowiązki ucznia, wychowanka.
 • Organizujemy zabawę karnawałowo-walentynkową.
 • Dbamy o wiosenną dekorację stołówki szkolnej.
 • Organizujemy konkurs wiedzy pt.:  ,,Wiem i potrafię’’
 • Redagujemy informacje o działalności samorządu uczniowskiego na stronie internetowej Ośrodka  i tablicy informacyjnej Samorządu.
 •  Prowadzimy gazetkę tematyczną dotyczącej okoliczności wydarzenia lub pory roku.
 • Wykonujemy zimową i świąteczną dekorację stołówki szkolnej i pomieszczeń internatu.

 

 

Protokół

Z zebrania wyborczego do Rady Samorządu Uczniowskiego  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I w Chojnie.                                

Porządek zebrania:

 1. Omówienie roli Samorządu Uczniowskiego, kierunków jego działalności.
 2. Wybór Rady Samorządu Uczniowskiego.

AD.1

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego omówili rolę Samorządu w Ośrodku i kierunki jego działalności. Przedstawione zostały kompetencje, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego.

AD.2

Do Rady SU  zostali wytypowani wychowankowie i uczniowie przez wszystkie zespoły klasowe i grupy wychowawcze w internacie. Omówiony został regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym Rady Samorządu zostaje uczeń, który uzyskał najwyższe poparcie a zastępcą uczeń o  odpowiednio niższym współczynniku poparcia.Wybory miały charakter tajny.

Skład osobowy sekcji Samorządu Uczniowskiego ustalony jest w sposób jawny

w oparciu o zgłoszenia kandydatów. Zarówno członkowie  SU jak i członkowie poszczególnych sekcji muszą wyrazić zgodę na objęcie przydzielonej funkcji oraz na udział       w pracach Samorządu Uczniowskiego.

 

DO RADY SAMORZĄDU WESZLI PRZEDSTAWICIELE Z POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

Klasa I-III SP

 1. Marysia Dylewska
 2. Malwina Narkiewicz

Klasa IV-V SP

 1. Julia Sulowska
 2. Michał Papiński

Klasa VI-VII SP

 1. Sandra Kuballek
 2. Kamil Pitura
 3. Mateusz Mielczarek

Klasa II-III Gimnazjum

 1. Grzegorz Gaweł
 2. Marika Kuziak

 Szkoła Branżowa I stopnia

 1. Brygida Konieczna
 2. Magda Krasnopolska
 3. Bartłomiej Góralski
 4. Laura Mackiewicz

Klasa II ZSZ

 1. Joanna Tkacz
 2. Monika Wypych
 3. Tomasz Halikowski

Klasa III ZSZ

 1. Dawid Zdrada
 2. Dawid Bartosik
 3. Tycjan Kozdra
 4. Marcin Szostak

Klasa VII PUZ

 1. Patryk Dereń

Klasa I SPP

 1. Anna Malcher

Klasa III SPP

 1. Magdalena Wołk

Klasa  GUZ

 1. Dominika Ostrowska

W wyborach brało udział  24 uczniów. Kandydatami do wyborów byli:

 Brygida Konieczna       -  5 głosów

 Magda Krasnopolska   -   4 głosy

Bartłomiej Góralski   -    2 głosy

 Laura Mackiewicz   -    2  głosy

 Joanna Tkacz  -     2  głosy

Po wyborach większością głosów skład Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego –  Brygida Konieczna

Z-ca przewodniczącej  – Magda Krasnopolska

 

Samorząd Uczniowski będzie działał w dwóch sekcjach:

     1- sekcji szkolnej, w skład której wchodzi

   - podsekcja informacyjna

 

1. Magdalena  Krasnopolska

2. Brygida Konieczna

3. Monika Wypych

4. Magda Wołk

5. Dawid Zdrada

6. Mateusz Mielczarek

7. Joanna Tkacz

 

Opiekunowie: Izabela Czajkowska  i  Jadwiga Lipińska

 

2 - sekcji Internatu, w skład której wchodzi

   -podsekcja dekoratorska

 

1. Dawid Bartosik

2. Tycjan Kozdra

3. Tomasz Halikowski

4. Kamil Pitura

5. Anna Malcher

6. Bartłomiej Góralski

7. Patryk Dereń

8. Laura Mackiewicz

 

Opiekunowie:  Barbara Młynarczyk  i  Lidia Trocińska

 

,,Jesienna dekoracja”

        We wrześniu  wykonaliśmy jesienną dekorację naszej stołówki.  Na zajęciach w internacie przygotowywaliśmy elementy dekoracyjne : jesienne drzewka ze styropianu, kolorowe koszyki ze słonecznikami, wycinaliśmy liście  ze styropianu, które później malowaliśmy farbami, wycinaliśmy również  jesienne owoce z papieru, które zawiesiliśmy na ścianach naszej stołówki. Wspólnie zawieszaliśmy firany w kolorach jesieni, które zdobią całe pomieszczenie. Dekoracja daje fajny nastrój w trakcie posiłków.

 

 

 

Konkurs Jesienny

    W październiku w naszym Ośrodku odbył się konkurs pt.,, Jesienna kompozycja” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski w internacie. Po raz kolejny  wychowankowie mogli  wykazać się pomysłowością i wykorzystać do kompozycji jesienne dary, które wcześniej gromadzili. Kompozycje  wykonane były z kolorowych liści, suchej trawy, gałązek, żołędzi, orzechów, dzikiej róży,  a owoce jabłek i gruszek wykonane były z masy solnej. Słoneczniki z papieru dodawały blasku i uroku. Kolorowe prace zdobiły pomieszczenia  internatu.  Za udział w konkursie wychowankowie otrzymali drobne upominki.

 Opiekunowie Samorządu: L. Trocińska  i B. Młynarczyk

 

Upominki z okazji Dnia  Edukacji Narodowej

    Zgodnie z tradycją  Ośrodka z okazji Dnia Edukacji Narodowej  uczniowie Samorządu przygotowali upominki. Na zajęciach w internacie uczniowie wykonywali drewniane słoneczniki. Pod czujnym okiem opiekunów Samorządu malowali je, ozdabiali je elementami jesiennymi. Wykonane prace uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom Ośrodka i zaproszonym gościom w czasie uroczystego apelu. Zajęcia twórcze sprawiały wszystkim dużo radości  i były okazją do wspólnych spotkań, a przede wszystkim lekcją  poznania nowych technik plastycznych.

Opiekunowie Samorządu-sekcja internatu

 Barbara Młynarczyk i Lidia Trocińska

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD UCZNIÓW   I WYCHOWANKÓW  SOSW

CELE  SZCZEGÓŁOWE :

 • Reprezentowanie ogółu uczniów i wychowanków Ośrodka 
 • Uczenie samorządności i aktywności na forum Ośrodka i poza nim
 • Zapewnienie wszystkim uczniom i wychowankom przestrzegania praw ucznia i wychowanka przez wszystkich pracowników szkoły wynikających ze Statutu Ośrodka oraz innych aktów prawnych ( Konwencja Praw Dziecka)
 • Uczenie demokratycznych form współżycia
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji
 • Wdrażanie modelu ucznia, wychowanka aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE :

 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, wychowanków na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Ośrodka oraz własnych zainteresowań
 • Wspieranie własnej inwencji twórczej dziecka
 • Wprowadzenia dziecka w świat wartości uniwersalnych jak dobro, prawda, miłość, piękno
 • Angażowanie uczniów, wychowanków do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, grupy, szkoły, środowiska
 • Dbanie o porządek w szkole, w Ośrodku i poza nim
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Przygotowanie apeli okolicznościowych
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej  Samorządu Wychowanków i Uczniów Ośrodka
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych
 • Wykonywanie dekoracji
 • Współpraca z gazetką szkolną " SZKOLNE OKRUCHY ‘’- redagowanie artykułów
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych
 • Uwrażliwianie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych
 • Organizacja konkursów
 • Przygotowanie imprez
 • Współpraca z biblioteką szkolną                                                                                           

          Poprzez pracę w samorządzie, uczniowie i wychowankowie uczą się angażowania w życie społeczne i służenie innym. Nabywają prawidłowych postaw i rozwijają cechy oraz umiejętności przywódcze. Uczą się planowania i osiągania założonych celów.
        Spotkania  Samorządu Wychowanków i Uczniów Ośrodka odbywać się będą raz w miesiącu. Wszyscy członkowie, będą mieli znaczący wpływ na realizację założeń działalności samorządu.

                                                                                                                                                                                                                                                                               ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW OŚRODKA

 • Członkami SW i UO są wszyscy uczniowie i wychowankowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 • Pracą kieruje Rada SW i UO wybierana spośród uczniów wszystkich klas i wychowanków internatu na okres jednego roku.
 • Opiekunami SW i UO są nauczyciele i wychowawcy szkoły podstawowej, gimnazjum i internatu wybierani przez uczniów w tajnych wyborach.
 • Samorząd wychowanków i Uczniów Ośrodka działa w dwóch sekcjach:

 

 • SEKCJI SZKOLNEJ, w skład której wchodzi

- podsekcja informacyjna

 

 • SEKCJI INTERNATU, w skład której wchodzi

-podsekcja dekoratorska

.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Opiekun  Samorządu Wychowanków i Uczniów  czuwa nad całokształtem prac samorządu
 • Pośredniczy między uczniami, wychowankami a nauczycielami, wychowawcami Internatu
 • Doradza i wspomaga inicjatywę uczniów i wychowanków
 • Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
Samorząd Wychowanków i Uczniów Ośrodka jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów..
Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami internatu, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami, kółkami zainteresowań i środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły.
     Poprzez pracę w samorządzie, uczniowie uczą się angażowania w życie społeczne i służenie innym. Nabywają prawidłowych postaw i rozwijają cechy oraz umiejętności przywódcze. Uczą się planowania i osiągania założonych celów.
     Spotkania  Samorządu odbywają się raz w miesiącu. Wszyscy członkowie, mają znaczący wpływ na realizację założeń działalności Samorządu.

       

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                         

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktualności

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
 • 91 414 16 91

Galeria zdjęć